HOME

2.1 Betreft het een onderwerp dat door de Ow wordt geregeld?

In het omgevingsplan kunnen vanzelfsprekend alleen regels worden gesteld die binnen de reikwijdte van de Omgevingswet vallen. In de Omgevingswet is een niet uitputtende opsomming van het begrip fysieke leefomgeving opgenomen. Daar is vastgelegd dat de fysieke leefomgeving in ieder geval omvat:
a. bouwwerken
b. infrastructuur
c. watersystemen
d. water
e. bodem
f. lucht
g. landschappen
h. natuur
i. cultureel erfgoed en
j. werelderfgoed.

Wel of niet binnen reikwijdte Omgevingswet?

Bekijk of onderbouw als eerste of het betreffende onderwerp binnen deze reikwijdte valt. Daarbij kan ook worden gekeken naar de verschillende motieven om regels te stellen, zoals opgenomen in artikel 2.1, derde lid, Omgevingswet. Als het een onderwerp is dat niet door de Omgevingswet wordt geregeld kan worden bezien of het onderwerp op grond van een ander wettelijk kader kan worden geregeld (zie art. 1.4 Ow). Wellicht is het dan mogelijk om het onderwerp te regelen in een aparte verordening.

Wel of geen regels stellen?

Als het een onderwerp is dat door de Omgevingswet wordt geregeld, toets dan of lokale regels het beste instrument zijn om het beleidsdoel (zoals geformuleerd in stap 1) te bereiken. U doet er namelijk verstandig aan om pas regels te stellen nadat duidelijk is dat er geen andere instrumenten zijn om het beleidsdoel te bereiken. Het integraal afwegingskader van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (ministerie van Justitie en Veiligheid) is een middel dat kan helpen om die afweging te maken en de regelreflex te voorkomen.