HOME

3.4 Normen stellen

Een belangrijke vraag bij het ontwerpen van het omgevingsplan is of de materiele normen die worden gesteld eenmalig worden getoetst of permanent blijven gelden. Eenmalig toetsen bij vergunningverlening voor een nieuwe woning gaat bijvoorbeeld over niet meer dan x dB(A) geluidbelasting op de gevel, permanent toetsen gaat bijvoorbeeld over niet meer dan x dB(A) geluidemissie bij een bedrijf). Het advies is om deze afwegingen gestructureerd te maken. De afwegingen over het eenmalig toetsen of het stellen van een permanente regel is bepalend bij de uitwerking in regels.

Uitwerking eenmalige en voortdurende regels

Regels die eenmalig gelden worden niet opgenomen in direct werkende regels, maar moeten worden verbonden aan een informatie-, meld-, of vergunningplicht. Regels die voortdurend gelden worden juist wel opgenomen in direct werkende algemene regels.

Uitwerken regels cumulatieve effecten

Regels die betrekking hebben op cumulatieve effecten laten zich niet goed regelen via direct werkende voortdurende regels. Het gaat hierbij om regels met als kenmerk ‘alle activiteiten veroorzaken gezamenlijk niet meer dan x eenheden’. Bij overtreding van die norm is namelijk geen overtreder zijn aan te wijzen; in het bestuursrecht is er niet zoiets als een groepsovertreding. Voor dergelijke regels wordt aangeraden om te werken met een eenmalig toetsmoment. Een informatieplicht is dan voldoende. Een meldplicht kan ook worden overwogen wanneer het wenselijk is om via een melding het verbod op te heffen. De melding wordt dan gebuikt als ijkmoment en wordt verwerkt in een register (zie stap ‘register bijhouden’, zodat de beschikbare gebruiksruimte inzichtelijk is voor initiatienemers). Op deze manier kan ook worden gehandhaaft bij de activiteit die zorgt voor overschrijding van de norm (de volgorde van melden is daarbij bepalend). Als de ruimte bijna vol is kan worden overwogen om ofwel bij nieuwe meldingen maatwerkvoorschriften op te nemen, ofwel om bij bestaande activiteiten maatregelen af te dwingen. Dit laatste kan door de direct werkende regels aan te scherpen. Hierbij moet worden voorzien in overgangsrecht en kan ook nadeelcompensatie aan de orde zijn.