HOME

3.13 Procedureregels

De procedures voor vergunningen zijn uitputtend geregeld in het Omgevingsbesluit. In de staalkaarten zijn tot nu toe geen aanvullende procedureregels opgenomen. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen.

Adviezen

In de staalkaarten zijn tot nu toe geen regels over adviestaken verwerkt.

Participatie

Op grond van de Omgevingswet kunnen in het omgevingsplan regels over participatie worden opgenomen. De gemeenteraad kan, voor zover het om buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gaat, gevallen van activiteiten aanwijzen waarvoor zij participatie onder de Omgevingswet verplicht stelt (art. 16.55, zevende lid, Ow). Voor aanvragen waarop dat toepassing is moet een initiatiefnemer bij de vergunningaanvraag aangeven hoe hij/zij heeft geparticipeerd. Als hij/zij niet heeft geparticipeerd kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Voor aanvragen waarop de raad geen participatieverplichting heeft aangewezen, moet een initiatiefnemer bij het aanvragen van een vergunning aangeven of hij/zij heeft geparticipeerd, en zo ja, hoe. Er zit met andere woorden lokale afwegingsruimte op het instellen van de of-vraag, die ruimte zit niet op de hoe-vraag. De aanvraagvereisten zijn exclusief en uitputtend geregeld in de omgevingsregeling. In de staalkaart ‘integratie verordeningen’ staat een voorbeeld voor participatie bij activiteiten in het gemeentelijke natuurnetwerk.