HOME

3.7 Tussenbalans opmaken

Na het doorlopen van de vorige deelstappen kan de balans worden opgemaakt. Er kan een schematische weergave van de werkingsgebieden worden opgesteld en (in ieder geval voor topactiviteiten) een beslistabel. Op basis van die informatie kunnen drie werkprocessen worden gestart: (1) het uitwerken van de regel in concrete regeltekst, (2) het annoteren van de regels en (3) het opstellen van toepasbare regels. Ook kunnen de benodigde geometrieën worden opgesteld. Door de werknemers die aan deze werkprocessen werken te betrekken bij de deelstappen tot nu toe ontstaat ook een gezamenlijk beeld van de uitgangspunten voor de te regelen activiteiten en een gevoel van gezamenlijk eigenaarschap op de genoemde vervolgprocessen.

Voor de activiteit ‘uitrit aanleggen’ kan een schematische weergave van de regeling in werkingsgebieden er als volgt uit zien:

Het maken van zo’n overzicht geeft een gedeeld beeld van de werking van de regeling en de vraag welke regels op welke plek moeten gelden. Dat is informatie die voor zowel het uitwerken van de regels, als het annoteren en het toepasbaar maken van de regels nodig is.

Vervolgens kan ook een beslistabel worden opgesteld, zodat er een gedeeld beeld is van de logica achter de regel voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende genoemde vervolgprocessen. Zo’n beslistabel kan er als volgt uit zien:

MP=meldplicht
VP=vergunningplicht
TV=toestemmingsvrij

Voordat met de regels verder wordt gegaan is het als uitkomst van deze stap verstandig is als u nadenkt over de indeling van de regeling. In het casco is per regeling voor een activiteit een vast stramien gehanteerd. Dat vertaalt zich in een basis voor de indeling van een paragraaf in diverse artikelen, die grotendeels overeenkomt met de structuur die in het Bal is gebruikt. Door hierover na te denken en zo’n basisstructuur als vertrekpunt te gebruiken ontstaat een zeker ritme in uw omgevingsplan. Dit ritme kan bijdragen aan de efficiency in het VTH proces. De vaste indeling die in het casco per activiteit is gebruikt is als volgt:

plaatje