HOME

3.5 Uniforme regels

Regels kunnen per locatie verschillen. Bij het stellen van regels is de onderliggende vraag voor welk gebied u de regels wil laten gelden. De werking van regels kan zelfs tot op het niveau van een specifieke plaats, zoals een beschermwaardige boom, worden gespecificeerd.

Werkingsgebieden

Als onderdeel van de regels wordt door coördinaten vastgelegd voor welke locatie(s) de regels gelden. Dit wordt het werkingsgebied van de regels genoemd. Het werkingsgebied kan het gehele gemeentelijke grondgebied zijn, maar ook een of meer delen daarvan. Het koppelen van werkingsgebieden aan de regels is een belangrijk element van het omgevingsplan. Door deze koppeling is een regel in het DSO-LV alleen zichtbaar op de locaties waar deze werking heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regels die binnen de bebouwde kom gelden. Die regels hoeven voor locaties buiten de bebouwde kom niet zichtbaar te zijn. Per regeling moet u bezien waar de regeling moet gelden.

Regels in de staalkaart bestaande woonwijk

De staalkaart bestaande woonwijk is de eerste gebiedsgerichte staalkaart van het VNG project ‘Gemeentelijke staalkaarten voor het omgevingsplan’. De regeling in deze staalkaart is zo opgesteld dat die voor het gebiedstype gemiddelde rustige woonwijk kan gelden. Het is daarbinnen aan de gemeente om keuzes te maken (bijv. als het gaat om de juiste instellingen van ‘het mengpaneel’; bijv. aan de hand van het gebiedsgerichte milieubeleid). De regeling is ook zo opgesteld dat die kan worden opgenomen in een omgevingsplan met meer gebiedstypen. Met andere woorden, in deze eerste gebiedsgerichte staalkaart zijn ook een aantal grondgebied uniforme regels opgenomen die ook bij andere gebiedsgerichte staalkaarten kunnen worden gebruikt.

Per regelonderdeel wordt aangegeven of het onderdeel betrekking heeft op het ambtsgebied of de (delen van de) rustige woonwijken. De staalkaart wordt in een vervolgstap gedigitaliseerd en aangeboden aan het DSO-LV. Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met een geconsolideerde regeling waarin zowel het Casco, als de gemeentelijke verordeningen als deze (en toekomstige) gebiedsgerichte regelingen in samenhang zijn verwerkt. Die geconsolideerde regeling wordt beschikbaar gesteld in de vorm van Zeestad, een fictief eiland op de Noordzee.
De staalkaart bevat bouwstenen voor het opbouwen van het gemeentelijk omgevingsplan en kan (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt bij het gebiedsgericht wijzigen van het tijdelijke omgevingsplan. Het is ook mogelijk om één of meer onderdelen uit de staalkaart (bijvoorbeeld de ruimtelijke bouwactiviteit) over te nemen in het omgevingsplan van de gemeente.